علی مبارکی

خانه

علی مبارکی

رتبه ۲۶ کنکور تجربی ۹۸
تراز برتر آزمون های ماز و کانون
مشاور تحصیلی و انگیزشی متوسطه دوم
مدرس دروس عمومی و اختصاصی
دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

دسته‌بندی نشده
alimobaraki

نمونه عربی

نمونه عربینمونه عربینمونه عربینمونه عربینمونه عربینمونه عربینمونه عربینمونه عربینمونه عربینمونه عربینمونه عربی

Read More »
دسته‌بندی نشده
alimobaraki

فیزیک نمونه

فیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونهفیزیک نمونه

Read More »
دسته‌بندی نشده
alimobaraki

شیمی نمونه

شیمی نمونهشیمی نمونه شیمی نمونهشیمی نمونه شیمی نمونهشیمی نمونهشیمی نمونه شیمی نمونهشیمی نمونهشیمی نمونه شیمی نمونهشیمی نمونهشیمی نمونهشیمی نمونهشیمی نمونه

Read More »
دسته‌بندی نشده
alimobaraki

فارسی نمونه

فارسی نمونهفارسی نمونهفارسی نمونهفارسی نمونهفارسی نمونه فارسی نمونهفارسی نمونهفارسی نمونهفارسی نمونه فارسی نمونهفارسی نمونهفارسی نمونهفارسی نمونهفارسی نمونه

Read More »